PÕHIKIRI

AS Otepää Veevärk põhikiri

AS Otepää Veevärk

põhikiri

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on AS Otepää Veevärk (edaspidi selts).

1.2 Seltsi asukoht on Otepää vald.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIA

2.1 Seltsi miinimumkapital on 128 000 (ükssada kakskümmend kaheksa tuhat) eurot ja maksimumkapital 512 000 (viissada kaksteist tuhat) eurot.

2.2 Aktsiakapital on jagatud aktsiateks. Seltsil on üht liiki nimelised aktsiad, iga aktsia nimiväärtus on 64 (kuuskümmend neli) eurot. Iga aktsia annab tema omanikule aktsionäride üldkoosolekul (edaspidi üldkoosolek) ühe hääle.

2.3 Aktsia eest tasutakse rahalise või mitterahalise sissemaksega. Aktsia eest mitterahalise sissemaksega tasumine otsustatakse koos aktsiate väljalaskmise otsuse vastuvõtmisega. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mistahes rahaliselt hinnatav ja Seltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik sissenõuet pöörata. Mitterahalisi sissemakseid hindab nõukogu poolt volitatud komisjon, koostades vastavasisulise hindamisakti. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor.

2.4 Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab selts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal vähemalt 1/20 puhaskasumist.

3. ÜLDKOOSOLEK

3.1 Üldkoosolek on seltsi kõrgeim juhtimisorgan.

3.2 Juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate aktsionäridele. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.

3.3 Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala.

3.4 Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata:

3.4.1 seltsi ärinimi ja asukoht:

3.4.2 üldkoosoleku toimumise aeg ja koht;

3.4.3 märge selle kohta, kas koosolek on korraline või erakorraline;

3.4.4 üldkoosoleku päevakord;

3.4.5 muud üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.

3.5 Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on oluliselt rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid.

3.6 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häältest.

3.7 Kui üldkoosolekul ei osale punktis 3.6 nimetatud aktsionärid, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häältest. AS Otepää Veevärk põhikiri

3.8 Üldkoosolekul koostatakse seal osalevate aktsionäride nimekiri, millesse kantakse üldkoosolekul osalevate aktsionäride nimed ja nende aktsiatest tulenevate häälte arv, samuti aktsionäri esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

3.9 Üldkoosoleku pädevuses on:

3.10.1 põhikirja muutmine;

3.9.2 aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;

3.9.3 vahetusvõlakirjade väljalaskmine;

3.9.4 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;

3.9.5 audiitori(te) valimine;

3.9.6 erikontrolli määramine;

3.9.7 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

3.9.8 seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

3.9.9 nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses seltsi esindaja määramine;

3.9.10 muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

3.10 Teistes seltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudel.

3.11 Üldkoosoleku otsus võetakse vastu ühehäälselt.

4. NÕUKOGU

4.1 Nõukogu planeerib seltsi tegevust ja korraldab seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Seltsi tegevus on peamiselt seotud asjade müümisega, teenuste osutamisega või ehitustööde tegemisega tema aktsionäriks olevale hankijale ning toimub tema territoriaalse pädevuse piires.

4.2 Nõukogu on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

4.3 Nõukogul on kolm kuni viis liiget. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Nõukogu liige valitakse kolmeks aastaks.

4.4 Nõukogu nõusolek on vajalik seltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb: 4.4.1 osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes või

4.4.2 tütarettevõtja asutamine või lõpetamine või

4.4.3 ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine või

4.4.4 kinnisasjade, registrisse kantud vallasasjade ja põhivara soetamine, võõrandamine ja koormamine või

4.4.5 välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või

4.4.6 investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa, või

4.4.7 laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa, või

4.4.8 laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

5. JUHATUS

5.1 Juhatus on seltsi juhtorgan, mis esindab ja juhib seltsi. Juhatus on aruandekohustuslik nõukogu ja üldkoosoleku ees.

5.2 Juhatusel on üks liige (juhataja), kes valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu poolt. Juhatuse liige valitakse tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks. AS Otepää Veevärk põhikiri

5.3 Juhatuse pädevuses on seltsi raamatupidamise korraldamine, üldkoosoleku ja nõukogu otsustest tulenevate tehingute tegemine, samuti kõigi seltsi puudutavate küsimuste otsustamine, mis ei kuulu seaduse või põhikirja alusel üldkoosoleku või nõukogu pädevusse.

6. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

6.1 Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

6.2 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras ja esitab selle audiitorile. Juhatus esitab majandusaasta aruande, audiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku üldkoosolekule.

6.3 Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab heaks juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande ning kuidas nõukogu on seltsi tegevust korraldanud ja juhtinud.

6.4 Üldkoosolek kinnitab majandusaasta aruande ja võtab vastu kasumi jaotamise otsuse, milles märgitakse puhaskasumi suurus, eraldised reservkapitali ning teistesse reservidesse, aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa ja kasumi muul otstarbel kasutamine.

6.5 Dividendi võib maksta üks kord aastas kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Dividendi suuruse kinnitab üldkoosolek vastavalt juhatuse poolt esitatud ja nõukoguga kooskõlastatud ettepanekule. Aktsionärile makstakse dividendi vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele.