Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Otepääl

Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Otepääl

30. novembril 2010 toimus Otepääl Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi abil kaasrahastatud *Otepää linna reoveekogumisala veemajandusprojekti* pidulik lõpetamine.

Ühtekuuluvusfondi toetusraha vahendas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning toetuse saajaks on AS Otepää Veevärk.

Projekti raames ehitati ja uuendati 4,2 km veetorustikke, üle 3,9 km kanalisatsioonitorustikke, rekonstrueeriti kolm linna veevarustuse stabiilsuse tagamiseks vajaminevat puurkaevpumplat, rajati Kopli ja Keskuse joogiveepuhastid ning 7 reoveepumplat. Täiustati Otepää linna reoveepuhastit ning ehitati uus aktiivmudapuhasti Alajaama puhasti biotiikide täienduseks. Samuti hangiti torustike hooldamiseks ja remontimiseks vajalikke seadmeid.

Peatöövõtjateks olid AS Merko Ehitus, AS Oma Ehitaja ja AS Viimsi Keevitus. Omanikujärelevalvet teostas ehitusobjektidel OÜ Vealeidja. Projekteerimistööd tegid peamiselt OÜ Vivaprojekt, OÜ Miridon, OÜ Energy ja OÜ Keskkond & Partnerid ning seadmeid tarnisid OÜ Keil M.A. ning AS Intrac Eesti.

Projekti alustati 2008. a. teostatvusuuringu koostamisega AS Infragate Eesti poolt ning siis kavandati projekti maksumuseks ca 48 miljonit krooni. Tänu kiirele hangete läbiviimisele ja soodsatele ehitushindadele 2009.-2010. a. kujunes lõppmaksumuseks 23,8 miljonit krooni, millele lisandub käibemaks. Projekti lõppmaksumusest moodustab 18,4 miljonit Ühtekuuluvusfondi toetus ja 5,4 miljonit AS Otepää Veevärk poolne finantseering. Projekti odavnemisest tekkinud toetussumma jääk 18,8 miljonit krooni suunatakse tagasi Ühtekuuluvusfondi meetme “Veemajanduse infrastruktuuri arendamine” eelarvesse ning läheb järgmiste projektide elluviimiseks.

AS Otepää Veevärk tänab kõiki, kes projekti teostamisel osalesid.