ETTEVÕTTEST

AS Otepää Veevärk asub Otepää linnas Kastolatsi tee 1. AS Otepää Veevärk on moodustatud 1997 a. Aktsiad kuuluvad 100% Otepää Vallavalitsusele. Vallavalitsus oma korraldusega määrab iga 3 aasta tagant AS Otepää Veevärk nõukogu, ning nõukogu valib juhatuse, juhatus koosneb ühest juhatuse liikmest, seega juhatuse liige on ka juhataja ametikohal.

AS Otepää Veevärgi põhitegevus aladeks on vee ja kanalisatsiooni majandus ning soojamajandus, selleks on moodustatud kaks osakonda: vee ja kanalisatsiooni osakond ja soojamajanduse osakond. Vee- ja kanalisatsiooni teeninduse piirkondateks on 1) Otepää linn 2) Sihva küla 3) Kannistiku küla 4) Keskuse- Alajaama küla. 1999 aastal liitusid Otepää linn ja selle naabruses asuv Pühajärve vald ning moodustati Otepää vald. Liitumise tulemusena elanike arv peaaegu kahekordistus ning hetkel elab Otepää vallas 4500 inimest. Linna elanike arv on 2500.

AS Otepää Veevärk teenindab Otepää linnas 1950 elanikku, Sihva külas 193 elanikku, Kannistuki külas 99 inimest ning Keskuse-Alajaama 300 elanikku. Müüb elanikele vett ja võtab vastu olme heitvett.

Et paremini teenindada elanikkonda, rajati Otepää linna 1999 aastal uus veetöötlus jaam. Kuna Otepää põhjavesi on rauarikas, siis paigaldati veetöötlusjaama raua ärastusseadmed, et tagada kvaliteetne joogivesi. Pärast liitumist Pühajärve valla ja Otepää linna liitumise tulemusena tuli hakata AS Otepää Veevärgil teenindama ka Kannistiku küla Sihva asulat ning Keskuse- Alajaama elanikke. Kuna Sihva külas ja Kannistiku külas puudusid vee pumbajaamades puhastusseadmed, siis 2000 aastal need ka paigaldati. Keskuse Alajaama küla liideti aga Otepää linna veevarustussüsteemiga. Kuna Otepää Veevärgil on kohustus koguda kokku kõik olme heitveed, siis kirjutati projektid ning 2005 aastal alustati Otepää linna reovee puhastusjaama rekonstrueerimisega. Reovee puhasti teine järk valmis 2007 aastal septemberis. Reovee puhasti on bioloogiline – keemiline. Fosfor eraldatakse keemiliselt raudsulfaadiga. Vajadus rekonstrueerida reovee puhastit on ette kirjutatud Euroopa Liidu ja Eesti riigi poolt. Reovee tähtsamad näitajad peavad vastama teatud nõuetele. BHT7 väiksem kui 15 mg/l varem oli lubatud 25 mg/l, tegelik aga 60 mg/l. Hõljuv aine lubatud väiksem kui 25 mg/l varem oli lubatud 35 mg/l, tegelik oli 100 mg/l ja üld P 1,5 mg/l tegelik oli 50 mg/l.

AS Otepää Veevärgi soojamajanduse piirkonnaks on kehtestatud ainult Otepää linn. Tarbijateks on korterelamud, lasteaed, Otepää gümnaasium ja asutused, ettevõtted. Soojamajanduse kogukäive on 2,7 miljonit krooni. Müüakse soojaenergiat 5300 MW. AS Otepää Veevärgis töötab 17 töötajat. Juhtkond koosneb kahest inimesest: juhataja ja pearaamatupidaja. Kontoris töötab klienditeenindaja-asjaajaja ning koristaja. Vee- ja kanalisatsiooni osakonnas 7 töötajat ning soojamajanudses 6 töötajat. Elektrik teenindab vee- ja kanalisatsiooni osakonda ning ka katlamaja elektriseadmeid, veel kontrollib ta 17 reovee pumpla tööd.