MEIE REOVEE PUHASTAMISE TEHNOLOOGIA

Otepää linna reoveepuhasti

Otepää reoveepuhasti asub Kastolatsi külas kinnistul nr 63602:001:0022 (Otepää reoveepuhasti). Reoveepuhasti koordinaadid on: x=6439263; y=646546. Otepää linna reoveepuhasti on rajatud aastal 2001. Reoveepuhasti rekonstrueeriti osaliselt 2010. aastal. Tegemist on aktiivmudapuhastiga. Otepää linna reoveepuhastuse protsess koosneb: · puhastieelne peapumpla; · vastuvõtu kamber; · võred (mehaaniline peenvõre ja manuaalne avariivõre); · liiva- ja rasvapüünis; · radiaalne aeratsioonimahuti; · radiaalne järelsetiti; · muda veetustamine, · muda kompostimine. Linnast kokku kogutud reovesi juhitakse puhasti sissevoolul olevasse peapumplasse, kust reovesi pumbatakse vastuvõtukambrisse. Puhastile siseneva reovee vooluhulka mõõdetakse survetorule paigaldatud magnetinduktiivse vooluhulga mõõturi abil enne reovee juhtimist vastuvõtu-/möödavoolukambrisse. Proovivõtukaevust võetakse siseneva reovee proove automaatse proovivõtja abil. Tehnohoonesse vastuvõtu kanalile on paigaldatud mehaaniline trummelsõel (võreava 5 mm, jõudlus 216 m3 /d). Vastuvõtukanalil on ülevoolu ava, mille kaudu juhitakse hüdrauliliste löökkoormuste või mehaanilise võre avarii korral osa või kogu reovesi manuaalsele avarii varbvõrele (jõudlus 302 m3 /h). Avariivõrest allavoolu olevate siibrite abil suunatakse reovesi, kas liivapüünisesse või möödavoolu. Võrejääk veetustatakse automaatselt võreheitmete pressiga ja juhitakse konteinerisse. Võre puhastamine toimub automaatse vee pihustamise teel. Võre läbinud reovesi voolab vee ringliikumisega liivapüünisesse. Reovees sisalduv raskem, anorgaaniline aine nagu peenkruus ja liiv, settib liivapüünisesse põhja, kust juhitakse konteinerisse. Fosforisadestamiseks lisatakse aereeritavas liivapüünises reoveele raud(III)sulfaadi lahust dosaatorpumba abil. Liivapüünisest juhitakse reovesi aeratsioonimahutisse. Aktiivmudamahuti on radiaalne (D=18 m), varustatud põhjapaigaldusega aeratsiooni difuusoritega (poorsed torujad kummikilega difuusorid paigaldatud kahekaupa pakettidena – 90 paketti) ning sukelseguriga, mis hoiab muda hõljuvas olekus. Aerotanki maht 850 m3 . Aeratsiooniks vajalik õhk antakse aeratsioonibasseini kahe firma BUSCH 3-labalise pöördkolbkompressori abil. Selitatud vesi juhitakse järelsetitist välja rõngakujulise kogumis-ülevoolurenniga väljavoolukaevu. Reoveepuhasti rekonstrueerimistööde käigus (aastal 2010) rekonstrueeriti aeratsioonimahuti õhutusmatid ning paigaldati uued torudifuusorid. Lisaks rajati järelsetitile külmumise vältimiseks eraldi vundamendile metallkarkass, mis on kaetud PVC kattemembraaniga. Olemasoleva järelsetiti betoonmahuti maapealne osa soojustati rekonstrueerimistööde käigus 100 mm paksuse soojustusplaadiga. Muda settib järelsetiti põhjas olevasse muda sumpa, kust see pumbatakse tagasi aeratsioonimahutisse läbi mudapumpla. Pumplas toimub töö juhtimine puhastisse siseneva reovee vooluhulga alusel. Mudapumplasse on paigaldatud 2 muda tsirkulatsiooni sukelpumpa tootlikkusega 144 m3 /h, vasturõhul 2,2 m vs, elektriline võimsus ca 3,1 kW. Ujuvmuda ja muu ujuv materjal eemaldatakse pinnakaabi abil äravoolusüsteemi ja juhitakse mudapumplasse. Järelsetitist väljuv puhastatud heitvesi juhitakse väljavoolu proovivõtukaevu, mis on varustatud automaatse, vooluhulgaga proportsionaalselt proove võtva proovivõtjaga, mille Otepää valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 Infragate Eesti AS 61 Tallinn 2018 tööd juhib väljavoolu vooluhulga mõõtur. Edasi juhitakse väljuv heitvesi otse suublasse – Kaarnaojja. Viit järjestikulist biotiiki kasutataks puhasti avariiliste olukordade korral, normaalolukorras toimub heitvee otseväljavool suublasse. Jääkmuda eemaldatakse otse järelsetitist jääkmuda pumbaga (1 pump, tootlikkusega 10 m3 /h, tõstekõrgus 3,6 m vs, 2,0 kW) esmalt eel-veetustamise seadmesse ja sealt edasi lintfilterpressi (SALTEC-tüüpi press) jõudlusega 8 m3 /h või maksimaalselt kuni 64 kg/d muda kuivainena arvestatult, sisendi mudamassi kuivaine sisaldus 0,8%, väljundil ca 20%. Pressi elektriline võimsus 0,55 kW. Pressi pesuks kasutatakse heitvett, mis eelnevalt läbib täiendava veepuhastusseadme. Tagastusmuda pumba tööd juhtiv tarkvara tagab, et järelsetitis olevasse muda sumpa on kogutud veetustamiseks piisav kogus muda. Polümeeri doseerimise sõlmest (dosaatorpump jõudlusega kuni 1,2 l/h, elektriline võimsus 0,1 kW) lisatav polümeer (kasutatakse ZETAG XT-40 vedelpolümeeri) segatakse mudaga staatilises torus paiknevas segajas. Veetustatud mudamass (ca 800 kg ööpäevas, so ca 0,8 m3 pressi töötamisel 8 tundi päevas ja 7 päeva nädalas) transporditakse kruvikonveieri abil konteinerisse ja sealt edasi kompostimisväljakule (asfaltkattega 2 000 m2 väljak). Kompostimisel lisatakse mudamassile tugiaineid – puiduhake, haljastuse hooldusjäätmeid, põhk jms). Kompostimine toimub aunas, mida segatakse kopp-ekskavaatoriga. Puhasti juurde kuulub purgimissõlm, mis on varustatud käsivõre ning ühtlustusmahutiga (maht 10 m3 ).

Alajaama reoveepuhasti

Alajaama reoveepuhastina on kasutusel aktiivmudapuhasti, mis koosneb ühtlustusmahutist, õhutuskambrist, järelsetitist ja liigmudamahutist. Reoveepuhasti protsessimahutid on maa-alused raudbetoonmahutid, mille peale on ehitatud tehnoloogiliste seadmete hoone. Alajaama reoveepuhastis toimub reovee puhastamine järgmistes etappides: · mehaaniline puhastus võreseadmes; · bioloogiline puhastus protsessimahutites; · jääkmuda käitlus mudatihendis; · avariipuhastus biotiigis. Reoveepuhastile eelneb mehaanilise käsivõrega (piide vahe 30 mm) võrekaev. Võrekaevus eemaldatakse reoveest suuremad võõrised. Võrekaevust voolab reovesi reoveepumplasse ning sealt edasi pumbatakse reovesi reoveepuhasti tehnohoonesse. Pumba survetoru suubub võreseadme rahustuskasti. Survetorul paikneb vooluhulgamõõtur, mis mõõdab puhastisse sisenevat reovee vooluhulka. Tehnohoonesse on paigaldatud kruvivõre (piide vahe 2 mm) ning käsivõre (piide vahe 10 mm). Võreseadme läbinud reovesi voolab ühtlustusmahutisse. Ühtlustusmahutis toimub reovee vooluhulga ja kontsentratsiooni ühtlustamine. Ühtlustusmahutis paikneva segisti ülesandeks on reovee läbisegamine ja tahkete osakeste settimise vältimine. Ühtlustusmahutist pumbatakse reovesi õhutuskambrisse (65 m3 ), kus toimub reovee bioloogiline puhastus. Õhustuskambris kasutatakse õhu sisestamiseks reovette peenmull 89 Allikas: Otepää vallavalitsus, AS Otepää Veevärk Otepää valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 Infragate Eesti AS 62 Tallinn 2018 toruaeraatoreid ning õhupuhureid. Õhustuskambrist voolab aktiivmudasegu järelsetitisse (30,4 m3 ), mis on püstsetiti, mille põhjas on sette kogumise koonus. Heitvee väljavool toimub ülevoolurenni kaudu. Muda tagastamiseks õhustuskambrisse toimub järelsetitis oleva mudatagastuspumba abil. Fosfori keemiliseks ärastuseks doseeritakse dosaatorpumba abil õhustuskambrisse fosforiärastuskemikaali. Liigmuda pumbatakse järelsetitist mudatihendisse, kus see osaliselt tiheneb ja stabiliseerub. Muda kihistumise vältimiseks ja osalise aeroobse stabiliseerimise eesmärgil toimub mudatihendi aereerimine mahuti põhjas olevate taldrikaeraatorite kaudu. Tihenenud muda veetakse paakautoga suurema puhasti juurde tahendamisele. Biotiigid kogupindalaga ca 3550 m2 on ette nähtud avariiolukorra leevendamiseks. Heitvee suublaks on Kaarnaoja.

Sihva küla reoveepuhasti

Sihva küla kanalisatsioonivõrk on isevoolne ja reoveepumplad puuduvad. Sihva küla reoveepuhastiks on 2007.aastal kompaktpuhasti Fil d` Eau, mis koosneb anaeroobsest eelsetitist (raudbetoonrõngastest septik üldmahuga 60m3), aereeritavast biofiltrist, milles on raamidele paigaldatud tekstiilist kunstkiud, mis on biokilekandjaks ja tsirkulatsioonipumbaga avarustatud järelsetitist. Puhastis toimub ka lämmastiku bioloogiline ärastus: aereeritavas biofiltris lämmastikuühendid nitrifitseeruvad ja aktiivmudaemulsiooni retsirkulatsioonil anaeroobsesse eelsetitisse toimub viimases denitrifikatsioon ja gaasilise lämmastiku eraldumine. Biotiigid kogupindalaga ca 1800m2 on kasutusel ainult avariilistel juhtudel. Reoveesuublaks on Voki oja.

Puka reoveepuhasti

Puka aleviku reoveepuhasti on töös alates 2020.a. Reoveepuhasti põhineb
kombineeritud aktiivuda- ja biokile tehnoloogial. Reovee puhastamine toimub järgmistes etappides:
-mehaaniline puhastusautomaatvõres;
-mehaaniline puhastus liivapüüduris;
-bioloogiline puhastuskombineeritud aktiivmuda-ja biokilepuhastis;
-fosforiärastus keemilisesadestamise teel;
-järelpuhastus biotiikides
Jääkmuda käitlemine toimub järgmistes etappides:
-jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis);
Reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest:
-tehnohoone
-liivapüüdur V=10 m3
-kombineeritud aktiivmuda- ja biokilepuhasti
- anoksiline kamber V=20 m3
- õhustuskamber V= 40 m3
- järelsetiti A=7,1 m2/V=11,6 m3
-mudamahuti V=20 m3
-biotiigid (järelpuhastus)
- biotiik 1 A=1160 m2
- biotiik 2 A=1120 m2

Reovesi juhitakse reoveepuhastini asulast isevoolse toruga tehnohoonesse. Tehnohoones paikneb jaotuskaev. Läbi jaotuskaevu voolab reovesi automaatvõresse. Jaotuskaev on varustatud avarii ülevooluga, mida on võimalik kasutada võreseadme ummistuse või hoolduse korral. Reovee mehaaniline puhastus toimub automaatselt võreseadmes. Automaatvõre poolt kogutud praht pressitakse kokku ja juhitakse prügikonteinerisse. Tehnilised nõuded automaatsele võreseadmele.
Pärast mehaanilist puhastust liigub reovesi ühtlustusmahutisse.
Võreseadme tööd juhib võreseadmes asuv nivooandur, mis on integreeritud kontrolleri taimeriga. Kui vedeliku tase võreseadmes ületab teatud taseme, siis kontroller lülitab võreseadme määratud
ajaks sisse. Aega peab saama muuta sekundilise täpsusega.
Samuti tuleb võreseadmel ette näha käsijuhtimise võimalus nupplülititega, et oleks võimalik võret vajadusel liigutada nii edasi kui tagurpidi.
Lisaks automaatvõrele toimub reoveest ka mehaaniliselt liiva eraldus. Selleks on paigaldatud liivapüüdur. Liivapüüduri sisu läbi segamiseks
projekteeritud aeratsioonisüsteem. Mahuti põhjas paiknevad õhu ja
otustorud, mille külge on kinnitatud jämemull aeraatorid.
Aeratsioonisüsteemist peab olema võimalik kondensaati eraldada. Läbi segamisega välditakse liiva paakumist ja kivinemist mahuti põhja. Samuti tuleb see kasuks mahuti tühjendamisel.
Bioloogiline puhastus toimub kombineeritud läbivooluga aktiivmuda- ja
sukeltugimaterjaliga biokilepuhastis. Bioloogilise puhastuse osa koosneb anoksilisest kambrist, õhustuskambrist ja järelsetitist.
Bioloogiline puhastus on dimensioneeritud selliselt, et reoveepuhasti jõudlusest 50% moodustab läbivooluga aktiivmudapuhasti ja 50% moodustab sukeltugimaterjaliga biokilepuhasti.
Anoksiline kamber on juurdetuleva reovee ja puhastis ringleva vee
segunemiseks. Anoksilisse kambrisse suubub mudaringluse
ja mudatagastuse vesi. Anoksilise kambri läbi segamiseks on
aeratsioonisüsteem. Mahuti põhjas paiknevad õhujaotustorud, mille külge on kinnitatud jämemull aeraatorid. Õhustuskamber paikneb anoksilise kambri kõrval, kus toimub reovee õhustumine. Õhustuskambrit voolab reovesi järelsetitisse. Järelsetiti on tehtud 3 meetrise läbimõõduga betoon
kaevu. Millele peal on täiendav kaevuelement. Järelsetiti
põhjas on sette kogumise lehter. Vesi juhitakse järelsetiti põhja läbi suunatoru. Muda tagastamiseks anoksilisest kambrisse on järelsetitis mudatagastuspump. Pumba sisselaskmiseks paigaldatakse juhtsiin ning
pump varustatakse tõstekettiga. Mudatagastuspump töötab perioodiliselt.
Liigmuda eemaldus mudamahutisse toimub mudaeemalduspumbaga, mis
töötab perioodiliselt. Järelsetiti pinnale tekkiva muda („kooriku“) eemaldamiseks paigaldatakse järelsetitisse pinnamuda eemalduse
pump. Eemaldatav pinnamuda juhitakse anoksilisse kambrisse.
Pinnamuda eemalduse pump töötab perioodiliselt vastavalt vajadusele.
Väljavool järelsetitist toimub ülevoolu toru kaudu. Ülevoolu toru külge
kinnitatakse ujumuda tõkkeplaat, mis on valmistatud. Järelsetitist juhitakse
heitvesi proovivõtukaevu.
Mudamahutisse pumbatakse puhastusprotsessi käigus tekkiv liigmuda
protsessimahutist. Mudamahutist tuleb perioodiliselt tühjendada. Mudamahutit tühjendatakse paakautoga. Tihenenud muda viiakse edasiseks käitluseks suurema reovee puhasti juurde. Fosforiärastussüsteem koosneb kemikaalikanistrist ja dosaatorpumbast.
Kemikaal doseeritakse õhustuskambrisse spetsiaalse voolikuga. Fosforiärastussüsteem töötab ajagraafiku järgi.
Reoveepuhasti territooriumil paikneb kaks biotiiki. Biotiik 1 veepeegli pindala on 1160 m2 ja biotiik 2 veepeegli pindala on 1120 m2. Biotiigid töötavad järelpuhastina.